BEZORGING

Straal bezorgen minder dan 5 km
(Heeze, Sterksel & Leende)
– Bij besteding van meer dan 50,- ex btw = gratis
– Bij besteding van minder dan 50,- ex btw = 12,40 ex btw. = 15,- incl btw.

Straal bezorgen tussen 5 & 10 km
(Soerendonk, Geldrop, Aalst, Valkenswaard, Someren)
– Bij besteding van meer dan 50,- ex btw = 12,40 ex btw. = 15,- incl btw.
– Bij besteding van minder dan 50,- ex btw = 24,80 ex btw. = 30,- incl btw.

Straal bezorgen tussen de 10 & 15 km
(Eindhoven, Budel, Veldhoven, Waalre, Nuenen, Mierlo, Nederweert, Lierop, Dommelen, Brandevoort, Opwetten, Helmond)
– Bij besteding van meer dan 50,- ex btw = 24,80 ex btw. = 30,- incl btw.
– Bij besteding van minder dan 50,- ex btw = 37,19 ex btw. = 45,- incl btw.

Hierbuiten:
– 0,75 per gereden kilometer ex btw (of tarief in overleg dmv combirit)

 

LEVERINGSVOORWAARDEN

We zijn ervan overtuigd dat duidelijke communicatie een goede basis is voor een prettige samenwerking. Daarom willen we je graag extra uitleg geven over onze werkwijze.

Controleer je bestelling bij afhalen of leveren
Indien er tekorten of beschadigingen zijn dien je deze dezelfde dag bij ons te melden. We zijn bereikbaar per telefoon op nummer 06-31780105. Gelieve uw reclamatie binnen kantoortijden te melden.

Let goed op hoe de bestelling verpakt is.
Dit zal je achteraf helpen om alles weer klaar te zetten voor transport. Tip: maak een foto! Bij het ophalen van de goederen dient alles weer transportklaar te staan, dat wil zeggen op dezelfde locatie en op dezelfde manier verpakt als bij levering.

Oeps, kapot.. en nu?
We begrijpen dat er wel eens iets kapot kan gaan. Na terugkomst van de materialen wordt alles bij ons geteld en gecontroleerd op schade. In geval van ontbrekende materialen zal de betreffende mancoprijs in rekening worden gebracht. Breng je de ontbrekende materialen binnen 7 dagen alsnog retour, zullen wij de betaalde mancoprijs terugstorten. Na 7 dagen is dit niet meer mogelijk. Ook als reparatie van de materialen noodzakelijk is worden hiervan de kosten doorberekend.

Schoonmaken?
Voor linnen, servies, bestek en glaswerk gelden de genoemde prijzen inclusief schoonmaakkosten. Wel vragen we u alles gesorteerd en spoelschoon (zonder dranken / etensresten) terug in de daarvoor bestemde bakken te plaatsen. Als dit niet het geval is, berekenen we mogelijk sorteerkosten.
Alle overige artikelen ontvangen we graag schoon retour. Om u compleet te ontzorgen kunnen we ook de schoonmaak van de gehuurde materialen voor u verzorgen. Er zijn wel kosten aan deze service verbonden. Deze bedragen 40 % van de huursom van de vuil ingeleverde materialen.

Vragen en / of opmerkingen?
Neem gerust contact met ons op via telefoon of mail.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

De voorwaarden waarin onder “wij” en “ons” alsmede onder ” verhuurder” worden verstaan, Arjen Verhuurt en onder “huurder” eenieder die met ons een huurovereenkomst aangaat- zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en huurovereenkomsten tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen en door ons schriftelijk is bevestigd. Daar waar in deze voorwaarden aansprakelijkheid voor (product)schade wordt beperkt of uitgesloten, geldt deze beperking of uitsluiting eveneens voor alle andere vennootschappen welke onderdeel uitmaken van Arjen Verhuurt. Deze voorwaarden zijn ook van kracht indien en voor zover zij strijdig zijn met eventuele voorwaarden van de huurder, behoudens ingeval en in zoverre de voorrang van de voorwaarden van de huurder door ons schriftelijk is geaccepteerd.

2. Aanbiedingen en prijzen

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is aangegeven. Wanneer één of meerdere kostprijsbestanddelen, waarop overeengekomen prijzen zijn gebaseerd, na aangaan van de overeenkomst worden verhoogd, heeft de verhuurder het recht die verhoging aan de huurder door te berekenen, één en ander indien en voor zover de gesloten huurovereenkomst nog niet is nagekomen. Alle lasten, rechten en belastingen ter zake van het gehuurde van overheidswege geheven of te heffen komen ten laste van de huurder

3. Overeenkomsten

Aanvaarding van een onzerzijds gedane aanbieding leidt eerst tot een overeenkomst van huur en verhuur door schriftelijke bevestiging of feitelijke uitvoering van de opdracht onzerzijds. Mondelinge afspraken betreffende wijziging van een overeenkomst binden ons slechts nadat en voor zover wij dit schriftelijk hebben bevestigd ofwel deze door ons blijken te zijn uitgevoerd. Bij mondelinge afspraken welke een vervolg vinden in een feitelijke uitvoering van een opdracht wordt de opdracht geacht te zijn uitgevoerd conform de verstrekte opdracht behouden door de huurder te leveren tegenbewijs.

4. Uitvoering overeenkomst

De huurperiode neemt een aanvang vanaf de (af-)levering op de standplaats van de voor het eerste montagestadium benodigde materialen, tenzij anders overeengekomen. De huurperiode eindigt, indien en zodra het gehuurde van de locatie is afgevoerd, tenzij anders overeengekomen. De huurperiode omvat derhalve naast de benodigde tijd voor het afvoeren mede de vereiste tijd voor de montage- en demontagewerkzaamheden. Slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder mag de overeengekomen standplaats worden gewijzigd of het gehuurde tijdens de huur worden verplaatst. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt de montage- en demontage, het afhalen en retourneren van het gehuurde door of vanwege de huurder en is een en ander verdisconteerd in de overeengekomen huurprijs. De huurder is verantwoordelijk voor de goede toegankelijkheid, geschiktheid -hierbij valt onder andere te denken aan een voldoende stevige ondergrond- en veiligheid van de standplaats. Eventuele extra montage of andere kosten, schaden en/of andere nadelige gevolgen, door het niet voldoen aan deze vereisten, komen voor rekening van de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade door vertraging bij de aflevering, montage en/of demontage van het gehuurde en/of afvoeren daarvan, tenzij en voor zover de verhuurder ter zake is verzekerd. De huurder vrijwaart de verhuurder voor aanspraken van derden, ter zake van schade, toegebracht door hulppersonen, al of niet in dienst, van de huurder en vrijwilligers. Voor schade of letsel aan deze personen berokkend, is de verhuurder niet aansprakelijk. Gedurende de huurtijd is het gehuurde voor rekening en risico van de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor verborgen of niet verborgen gebreken en sluit zijn eventuele vrijwaringplicht dienaangaande geheel uit, tenzij en voor zover de verhuurder voor zulke evenementen verzekerd mocht zijn. Tijdens de huurtijd verdwenen en/of beschadigde goederen en/of onderdelen zijn voor rekening van de huurder. Behoudens tegenbewijs door de huurder gelden hieromtrent de gegevens van de administratie van de verhuurder als bewijs tussen partijen. De eventuele opbouw van het gehuurde vindt plaats gedurende de werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Opbouwwerkzaamheden gedurende de avond, de nacht en het weekend worden apart naberekend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de huurder zelf een door hem te huren object opbouwt komt het risico van een eventueel ondeugdelijke opbouw en alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder. De huurder moet zorgdragen voor een goede markering van de plaats waar het gehuurde object of objecten opgebouwd dien(d)en te worden en dient bij de aanvang van de opbouw aanwezig te zijn teneinde genoemde markeringen en plaatsen aan te duiden. Indien bij aanvang van opbouw de huurder niet aanwezig geweest is, wordt de opbouw geacht te zijn uitgevoerd conform de verstrekte opdracht zonder dat tegenbewijs is toegelaten.

5. Plichten huurder en verhuurder

De huurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde gedurende de gehele looptijd behoorlijk wordt bewaakt en in goede staat van onderhoud verkeert. De door de verhuurder aan de huurder eventueel te verstrekken onderhoudsinstructies dienen door de huurder nauwgezet te worden opgevolgd. Met name geldt zulks voor het niet overschrijden van het maximaal toelaatbaar gewicht en/of het maximaal aantal personen in of op het gehuurde. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zullen de noodzakelijke reparaties aan het gehuurde, waaronder begrepen vervanging van onderdelen, door of vanwege de verhuurder worden verricht. Ingeval deze reparaties, zulks naar het oordeel van de verhuurder, het gevolg zijn van normale slijtage, zullen de kosten van die reparaties voor rekening van de verhuurder zijn. In alle overige gevallen, zoals onder meer bij onzorgvuldig gebruik, onvoldoende onderhoud, niet nakoming van de onderhoudsinstructies, ofwel anderszins bij reparaties die niet het gevolg zijn van normale slijtage, komen de kosten van reparaties voor rekening van de huurder.. De huurder zal de verhuurder steeds onmiddellijk op de hoogte stellen indien en zodra het gehuurde niet in goede staat van onderhoud verkeert of om andere redenen niet (meer) bedrijfsklaar is. De verhuurder heeft het recht om regelmatig controle uit te oefenen op de toestand van het onderhoud van het gehuurde. De huurder zal het gehuurde overeenkomstig de bestemming op vakkundige wijze en met de nodige zorg gebruiken en het toezicht op het gebruik uitoefenen. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder is het de huurder niet toegestaan het gebruik en/of de huur van het gehuurde aan derden over te dragen of af te staan anders dan voor het rechtstreeks gebruik door de huurder. De huurder draagt er zorg voor dat de standplaats goed bereikbaar is met een vrachtauto dat af- en opladen, montage en demontage ongestoord kunnen geschieden en daartoe de nodige ruimte aanwezig is en dat de standplaats goed bereikbaar is met tenminste heftrucks. De huurder vrijwaart de verhuurder voor aanspraken van derden met betrekking tot schade aan de ondergrond, wegverharding, daaronder begrepen van de route langs welke de verhuurder de standplaats moet bereiken. De huurder is verplicht meer speciaal in geval het gehuurde wordt geplaatst op openbaar terrein, zich te gedragen naar alle ter plaatse geldende (politie)verordeningen zoals die er onder meer (kunnen) zijn ten aanzien van de plaatsing van afsluitingen van verlichtingen en/of bewaking. De huurder is voorts verplicht de verhuurder in te lichten omtrent alle bijzondere reglementen en dergelijke die voor de verhuurder van belang zouden kunnen zijn, zonder dat evenwel uit deze verstrekte opgave enige aansprakelijkheid van de verhuurder jegens de huurder voortspruit. De huurder moet zorgen en instaan voor het (tijdig) verleend zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen en ontheffingen.

6. Vervoer

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het transport van het gehuurde naar en van de standplaats voor risico van de huurder, tenzij het transport wordt uitgevoerd door de verhuurder.

7. Reclames

De huurder zal het gehuurde aanstonds na het gereedkomen van de opbouw c.q. na aflevering controleren op de aanwezigheid van zichtbare gebreken of afwijkingen. De huurder kan het nalaten van deze controle niet aan de verhuurder tegenwerpen. Reclames betreffende de uitvoering van de huurovereenkomst moeten op straffe van verval bij de verhuurder worden ingediend en door de huurder schriftelijk worden bevestigd. Onverwijld nadat de betreffende klacht is geconstateerd of op grond van het in lid 1 bepaalde geconstateerd had kunnen worden. Na het einde van de huurovereenkomst kan niet meer gereclameerd worden. Tijdig ingediende reclames worden niet in behandeling genomen, indien blijkt dat de huurder en/of derden iets aan het gehuurde hebben veranderd. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden kunnen wij – te onzer keuze – voor zover mogelijk de overeenkomst alsnog nakomen danwel de huurder geheel of gedeeltelijk crediteren. De huurder vrijwaart de huurder voor alle schade en letsel van personen en goederen die op, in of bij het gehuurde aanwezig zijn, en/of van derden waarvoor de verhuurder aansprakelijk mocht worden gesteld tenzij en voor zover de verhuurder ter zake verzekerd is. Voor alle eventuele kosten en/of schade welke voor de huurder ontstaan draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid, tenzij en voor zover de verhuurder ter zake verzekerd is.

8. Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden bij levering per pin. Of anders overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij contant te onzen kantore, hetzij door middel van storting op een door ons aan te wijzen bankrekening en wel zonder aftrek van kosten of kortingen of schuldvergelijking. Indien de huurder niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn wij gerechtigd over het factuurbedrag een rente van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand in rekening te brengen, te rekenen vanaf de vervaldag. Wanneer wij menen te moeten aannemen dat de huurder niet, niet tijdig, of niet geheel aan zijn verplichtingen kan of zal voldoen, zijn wij gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheidsstelling voor betaling te verlangen alvorens tot (verdere) uitvoering van de huurovereenkomst over te gaan. Alle aan de incasso van de door de huurder aan ons verschuldigde bedragen verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, komen ten last van de huurder. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 250 euro. Indien het evenement waarvoor de huurder het gehuurde heeft gehuurd, wordt afgelast of geen verdere doorgang vindt, om welke reden dan ook, is de huurder het bedrag van de overeengekomen huursom verschuldigd. Indien het gehuurde tijdens de huurtijd door brand of storm of welke overmachtsoorzaak dan ook niet meer geschikt is voor het doel waartoe het is gehuurd, danwel het gebruik van het gehuurde door een daartoe bevoegde instantie wordt ontzegd, blijft de overeengekomen huursom verschuldigd en kan de huurder geen terugbetaling vorderen.

9. Wanprestatie en overmacht

Wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op een gedeelte daarvan, wanneer door de huurder surseance van betaling wordt aangevraagd, of wanneer de huurder geraakt in staat van faillissement, heeft door het enkel plaatsvinden van een der genoemde omstandigheden de verhuurder het recht om zonder verdere sommatie de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk, zonder tussenkomst van de rechter, als ontbonden te beschouwen en het gehuurde (na de montage) onverwijld weg te (doen) halen en weer tot zich te (doen) nemen onverminderd het recht van de verhuurder om van de huurder vergoeding van kosten, schade en interessen te vorderen. De huurder verbindt zich om de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende zaken of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement of zijn aanvraag voor surséance van betaling, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige huurovereenkomst. De verhuurder is voorts gerechtigd om in geval van wanprestatie van de huurder ten aanzien van enige bepaling van de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden, deze eveneens onmiddellijk en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, als ontbonden te beschouwen en alsdan van zijn bevoegdheid om het gehuurde (na demontage) onverwijld weg te (doen) halen en weer tot zich te (doen) nemen gebruik te maken onverminderd de overige rechten van de verhuurder. In de gevallen genoemd onder nr.1 en 3 van dit artikel is de verhuurder desgewenst gerechtigd te zijner keus, is plaats van ontbinding, nakoming van de overeenkomst te vorderen onverminderd diens recht op vergoeding van kosten, schade en interessen. De huurder geeft door het enkel aangaan van de huurovereenkomst onherroepelijk volmacht aan de verhuurder om bij het, om welke reden dan ook, eindigen van de overeenkomst, het gehuurde te demonteren, en/of (na demontage) tot zich te nemen, waar ook het gehuurde zich alsdan moge bevinden. Ingeval van wanprestatie door de huurder ten aanzien van enige bepaling in de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden, zal deze een niet voor matiging vatbare boete verbeuren ten gunste van de verhuurder gelijk aan 50% van de nieuwwaarde van het gehuurde, berekend op het ogenblik van deze wanprestatie, onverminderd verhuurders recht op verdere schadevergoeding, alsmede onverminderd enig ander recht dat de verhuurder ingevolge de wet of deze overeenkomst ter zake nog mocht toekomen. Bij niet nakoming van de bepalingen van deze overeenkomst door de huurder zijn voorts alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen het honorarium van de rechtsgeleerde raadslieden, die de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten krachtens deze huurovereenkomst nuttig of nodig mocht achten, voor rekening van de huurder. Ingeval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering daarvan door ons tengevolge van overmacht praktisch te bezwaarlijk of onmogelijk wordt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn. Wij delen de huurder schriftelijk onze keuze mee. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door de huurder niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, productiestoornissen, en andere buiten onze controle liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, storm, ongunstige weersomstandigheden die gevaar voor personen of goederen opleveren, devaluatie, inflatie en beschadiging of tenietgaan van het gehuurde tijdens een andere, aan de betreffende huurovereenkomst voorafgaande verhuring.

10. Algemene aansprakelijkheid

niet uitdrukkelijk in onze voorwaarden erkende aansprakelijkheid onzerzijds, in het bijzonder aansprakelijkheid tot schadevergoeding, op welke rechtsgrond dan ook gebaseerd, wordt, voor zover wettelijk toegelaten uitgesloten van de overeenkomst behoudens onze opzet, tenzij en voor zover ter zake de verhuurder verzekerd is. Onze aansprakelijkheid is -ook bij een grove nalatigheid- beperkt tot schade, welke op het moment van aangaan van de overeenkomst voorzienbaar was. Uitdrukkelijk gaat de huurder ermee akkoord dat wij nimmer verplicht zullen zijn meer te vergoeden dan de overeengekomen huurprijs van het gehuurde, tenzij en voor zover de verhuurder (ook) voor het meerdere verzekerd is.

11. Risico

Ingeval van schade, al of niet ontstaan door schuld van de huurder aan het gehuurde en/of (door het gehuurde) aan personen of goederen toegebracht, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk in kennis te stelen en bovendien zulks schriftelijk te bevestigen onder inzending van alle bijzonderheden de oorzaak van de schade betreffende en zo mogelijk onder opgave van getuigen. De huurder is verplicht alsdan door de verhuurde te geven instructies op te volgen en zo mogelijk proces-verbaal van de schadeoorzaak te laten opmaken. Bij ingebreke blijven van genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies is de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk. Onverminderd het in artikel V bepaalde is de huurder aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen de bedrijfsschade van de verhuurder, welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde en/of verhuurder mocht worden toegebracht al dan niet met schuld van de huurder, en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt.

12. Overige

De verhuurder is gerechtigd om alle rechten uit deze overeenkomst inclusief het eigendomsrecht op het gehuurde aan derden over te dragen, mits hij ten laste van deze derden en ten gunste van de huurder bedingt, dat alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst welke de verhuurder toekomen, respectievelijk op hem rusten, ten gunste en ten laste van die derden door de huurder kunnen worden uitgeoefend respectievelijk door de verhuurder worden nagekomen.

13. Geschillen

alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of van latere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn of naar aanleiding daarvan worden gesloten, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst, zullen voor zover de wet dit toelaat worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

14. Toepasselijk recht

Op alle met ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.